Skupinová terapia

Je určená pre deti u ktorých sa prejavuje:

  • porucha vývinu reči
  • narušená alebo oneskorená komunikačná schopnosť
  • porucha pozornosti a hyperaktivita
  • porucha autistického spektra
  • úzkostno- depresívne stavy
  • ťažkosti pri zvládaní stresových situácií
  • Je tiež určená pre všetky deti, ktoré potrebujú špeciálnu školskú prípravu pred vstupom do základnej školy. 

Zameranie terapeutickej práce s deťmi v skupine je obdobné ako pri individuálnej práci (viď. individuálna terapia s dieťaťom) s tým rozdielom, že dôraz bude zameraný na rozvoj sociálnej komunikácie detí, prácu s emóciami a porozumenie.

Sociálne a komunikačné zručnosti je veľmi užitočné rozvíjať u detí v konkrétnych reálnych situáciach. Deti sú vtedy spontánne a prirodzené. Z tohto dôvodu je práve práca v malej skupinke z hľadiska ich rozvoja sociálno- komunikačných schopností veľmi efektívna a účinná.

Deti sa budú hravou formou učiť navzájom spolupracovať, komunikovať, tvoriť, riešiť a zvládať vzniknuté situácie a úlohy, pričom sa bude využívať ich individualizmus a rešpektovať ich schopnosti a potreby. Budú sa učiť od seba navzájom, budú mať spätnú väzbu od terapeuta a asistenta. Úlohou terapeuta a asistenta bude zároveň posilňovanie a podpora želateľného správania a emócií a  eliminácia nevhodného.