Individuálna terapia

Je určená pre deti u ktorých sa prejavuje:

 • porucha vývinu reči
 • narušená alebo oneskorená komunikačná schopnosť
 • porucha pozornosti a hyperaktivita
 • porucha autistického spektra
 • úzkostno- depresívne stavy
 • ťažkosti pri zvládaní stresových situácií
 • Je tiež určená pre všetky deti, ktoré potrebujú špeciálnu školskú prípravu pred vstupom do základnej školy. 

Individuálna terapia vyžaduje špeciálny a individuálny prístup k dieťaťu s ohľadom na jeho aktuálne schopnosti a potreby. Začať s individuálnou terapiou je dôležité v čo najskoršom veku dieťaťa, kedy je tvárne a ľahšie si osvojí vedomosti a zručnosti, ktoré potrebuje pri vstupe do školského procesu a všeobecne do praktického života.

Je zameraná na:  

 • Hľadanie a rozvoj silných a slabých stránok dieťaťa
 • Rozvoj reči
 • Rozvoj kognitívnych funkcií
 • Rozvoj psychosomatického vývinu
 • Rozvoj hry
 • Tvorivé myslenie
 • Kooperáciu
 • Prácu s emóciami, ich porozumenie
 • Pozornosť a pamäť
 • Grafomotoriku, prípravu ruky na písanie
 • Sociálnu komunikáciu a nácvik sociálnych scenárov
 • Špeciálno- pedagogickú prípravu na vstup do prvého ročníka

Súčasťou individuálnej terapie je aj následná komunikácia s rodičmi. Tá obsahuje:

 • výchovné poradenstvo (riešenie problémového správania, posilnenie želateľného správania)
 • poradenstvo pri vzdelávacom procese dieťaťa
 • tvorbu špeciálnych domácich programov a intervenciu v domácom prostredí
 • stravovanie a výživu

Súčasťou terapie budú aj :

praktické informácie a osobné poradenstvo pre rodičov, rady a odporúčania pri výbere školy, škôlky, osobných asistentov dieťaťa vo vzdelávacom procese, množstvo príkladov z praxe.