Terapia pre rodičov

Je zameraná na:

  • výchovné poradenstvo (riešenie problémového správania, posilnenie želateľného správania)
  • rozvoj hry, sociálnych a komunikačných zručností, učenie sa praktickým veciam
  • tvorbu špeciálnych domácich programov a intervenciu v domácom prostredí
  • stravovanie a výživu
  • poradenstvo vo výchovno- vzdelávacom procese
  • podporu a poradenstvo pre dospelých klientov s PAS, zvládanie záťažových situácií
  • pomoc a starostlivosť o dospelých klientov s PAS pri integrácii do pracovného procesu, hľadaní si práce, voľnočasových aktivitách….

Terapia pomôže rodičom:

  • porozumieť a pochopiť svoje deti,
  • nájsť odpovede na otázky týkajúce sa výchovy a komunikácie s deťmi.
  • nájsť silné stránky dieťaťa, jeho talent a osobný potenciál, ktorý dieťaťu pomôže v osobnostnom rozvoji a životnom šťastí.

Súčasťou terapie budú aj :

praktické informácie, rady a odporúčania, individuálne konzultácie, množstvo príkladov z praxe, osobné poradenstvo.