UNIVERZITKA - Centrum podpory pre deti a dospelých so ŠVVP

OZ Univerzitka je platforma, ktorá systematicky a komplexne pomáha a podporuje dieťa so ŠVVP, jeho zákonných zástupcov, učiteľov a ľudí, ktorí sa podieľajú na jeho výchove a vzdelávaní. Pomáha deťom dostať kvalitné vzdelanie, ktoré bude rozvíjať ich nadanie, potenciál a zručnosti. Pomáha im a ich rodinám viesť dôstojný a zmysluplný život.

Centrum podpory Univerzitka pre deti a dospelých so ŠVVP

Poradenské, vzdelávacie a terapeutické centrum pre deti a dospelých so špeciálnymi potrebami, ich rodinných príslušníkov, školy, odborníkov a všetkých, ktorí sa chcú a môžu podieľať na ich výchove a vzdelávaní.

Ponúka

Špeciálny rozvojový - vzdelávací program, ktorý sa realizuje v rámci integrácie a inklúzie detí so špeciálnymi potrebami, ktoré navštevujú bežné materské, základné, stredné a vysoké školy. Program sa realizuje priamo v škole, v Centre UNIVERZITKA alebo po dohode inou formou.

Program zahŕňa

  • Pedagogickú intervenciu - priama pomoc konkrétnym žiakom počas celej školskej dochádzky.
  • Metodickú pomoc školám pri príprave a realizácii IVVP. V prípade záujmu zabezpečuje aj školského konzultanta.
  • Vzdelávanie a poradenstvo pre celú rodinu dieťaťa so ŠVVP (súrodenci, kríza v rodine...). Pre staršie deti a študentov so znevýhodnením poskytuje poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci, kariérového poradenstva a prevencie pred sociálno patologickými javmi – závislosť, šikana...
  • Terapeutickú pomoc pre deti a rodičov– pocity smútku, úzkosti, beznádeje, hnevu, tlaku, stresu, zníženého sebavedomia a podobne.
  • Facilitáciu rodičovských podporných skupín, pomoc pri riešení vzniknutých problémov a záťažových situácií v rodine.
  • Vzdelávanie odborníkov (pedagógov, pedagogických asistentov, školské podporné tímy) v spolupráci s Inklucentrom Bratislava prezenčne aj online cez workshopy a webináre. Možnosť získania kreditov.
  • Metodické a supervízne služby formou prípadových štúdií v materských, základných, stredných a vysokých školách.
  • Starostlivosť o duševné zdravie učiteľov a ľudí, ktorí sa zúčastňujú na výchove a vzdelávaní detí so ŠVVP cez individuálne terapie, koučing, workshopy a webináre.

Program Harvardík

Správna a včasná identifikácia a smerovanie potenciálu detí so ŠVVP môže v budúcnosti priniesť veľmi zaujímavý level prínosu samotným deťom ale aj spoločnosti. Zapojením sa do programu deti dostanú šancu byť úspešné a viesť v budúcnosti šťastný a plnohodnotný život. Program teda prepája vzdelávanie s budúcou kariérou a budúcim potenciálnym zamestnaním dieťaťa so ŠVVP. Hľadá a rozvíja talent a výnimočnosť týchto detí za pomoci firemných pracovníkov s ktorými Univerzitka spolupracuje.